ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ:

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ
01 ಶ್ರೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
02 ಶ್ರೀ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
03 ಶ್ರೀ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ
04 ಶ್ರೀ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ
05 ಶ್ರೀ ವಾಹನ ಚಾಲಕ
06 ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್
07 ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಛೇರಿ:

ಕ್ರ. ಸಂ. ಹೆಸರು ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಪದನಾಮ
01 ಡಾ. ಕೆ. ಮುರಳಿಧರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
01 ಫಣಿ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
02 ಹರೀಶ್ ಬಿ.ವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್
03 ರಾಜೇಶ ಯು.ಆರ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
04 ಸೌಮ್ಯ. ಎನ್. ಪ್ರ. ದ. ಸ.
05 ರಮೇಶ್. ಆರ್. ಪ್ರ. ದ. ಸ.
06 ಸತೀಶ .ಹೆಚ್ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ
07 ಹನುಮಂತರಾಜು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ
08 ಮಹದೇವ ದ್ವಿ. ದ. ಸ
09 ಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು
10 ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಆರ್.‌ ಎಸ್.‌ ದಲಾಯತ್
11 ಅನಿತಾ ದಲಾಯತ್

ವಿ.ಸೂ:- ಕ್ರ. ಸಂ. 4 ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗಿನ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.