ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 263, 2ನೇ ಮಹಡಿ,
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 22286773
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: secretary.kanpra@gmail.com
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್.ಐ.ಸಿ)