ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು:-