ವರದಿಗಳು

ಡಾ|| ಸರೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿ - ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಶ್ರೀ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್‍ ರವರ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ

  ಡಾ. ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ವರದಿ