ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮುದ್ರಿಸಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ

      

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು

ಬೆಲೆ

01

ದಾರಿ ದೀವಿಗೆ

ಉಚಿತ

02

ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕ

100

03

ಕನ್ನಡಪರ ಆಜ್ಞೆಗಳು-ಆದೇಶಗಳು

50

04

ಕುವೆಂಪು ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಸಂವಿಧಾನ

150

05

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪದವಿವರಣ ಕೋಶ

100

06

ಆಂಗ್ಲರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 200

07

ನಾಡು-ನುಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಫಾರಸುಗಳು 2014

 

08

ಪಕ್ಷಿನೋಟ 6 ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 

09

ಗಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಜೋಯಿಡಾ ವರದಿ

30

10

ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಂ ಬೋಧನೆ

35

11

ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯ

150

12

ದೇಸಿಮಾತು

150

12

ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ

30

14

ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶಗಳು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

75

15

ನುಡಿ ಸೊಗಡು

200

16

ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ

100

17

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ದುಡಿದ ಮಹನೀಯರು

175

18

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ನಿಘಂಟು (3 ಸಂಪುಟಗಳು)

1000

19

ನುಡಿ ನಡೆಯ ಹಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಕ್ಷಿನೋಟ

 

20

ನಾಡು ನುಡಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ

ಉಚಿತ 

21

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗಾತಿ  

22

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2010 (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

 

23

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2011 (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

 

24

ದೆಹಲಿ ನಿಯೋಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 2012(ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ)

 

25

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು

26

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು-1

27

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು-2